0
Twój koszyk

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Fundacji 4 KROKI

Niniejsza Polityka Prywatności Fundacji 4 KROKI zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).  jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?Administratorem danych osobowych jest Fundacja 4 KROKI z siedzibą w Łodzi przy ul. Zielonej 6 lok. B02.1 90-414 Łódź, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000722564, NIP: 7282828184, REGON: 369690898.
Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?Możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem: krok1@4kroki.org lub pisemnie na adres: Fundacja 4 KROKI ul. Zielona 6 lok. B02.1, 90-414 Łódź.
W jakich sytuacjach  przetwarzacie moje dane osobowe?Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, jak również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych.
Czy muszę podawać Wam moje dane?Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.
Jaki dane i w jakim celu je przetwarzacie?Przetwarzamy dane, które zostały podane przez Ciebie na potrzeby zawartej umowy w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy.Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. ustaw podatkowych czy ustawy o rachunkowości.Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy.Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?Podstawą prawną przetwarzania danych jest:zawarcie i realizacja umowy, lubwyrażona przez Ciebie zgoda, lubrealizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lubspełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.
Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe.Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.
Komu udostępnicie moje dane?Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie, przy czym twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana.W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.
Czy moje dane będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji (w tym profilowaniu)?Nie
Jak chronicie moje dane?Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy.Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych.Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.
Jakie są moje uprawnienia?W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować:1.      Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.2.      Zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.3.      Masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.4.      W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.5.      Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych;nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.6.      Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.7.      Informujemy, że w rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych w pkt. 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.8.      W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.