0
Twój koszyk

Regulamin serwisu i sklepu internetowego Fundacji 4 KROKI

Regulamin serwisu i sklepu internetowego Fundacji 4 KROKI

I. Definicje:

Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90. t.j. z dnia 2015.01.19);

Dostawa – doręczenie przez Przewoźnika Produktów zamówionych przez Użytkownika, potwierdzone Dowodem Dostawy;

Dowód Dostawy – dokument potwierdzający odbiór przesyłki podpisany przez przewoźnika i Użytkownika lub dokument elektroniczny dostępny na stronie przewoźnika;

FUNDACJA 4 KROKI – FUNDACJA 4 KROKI z siedzibą w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 28 lok. 3 90-513, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722564, NIP: 521-358-95-22, REGON: 369690898;

Konto Użytkownika – baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29);

Kupujący – Użytkownik, który złożył Zamówienie;

Koszyk – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi dokonanie wstępnej selekcji Produktów oraz oszacowanie ich wartości oraz wartości przyszłego Zamówienia;

Opis Produktu – dostępny w Sklepie Internetowym FUNDACJI 4 KROKI opis zawierający podstawowe informacje o Produkcie, jego przeznaczeniu oraz cenie;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do FUNDACJI 4 KROKI podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za Produkty; podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Produkt – produkt, który jest prezentowany w Sklepie Internetowym FUNDACJI 4 KROKI;

Przewoźnik – wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu podmiot odpłatnie doręczający Produkty do Użytkownika;

Regulamin – niniejszy dokument, który określa w szczególności:

 • warunki niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • elementy Umowy sprzedaży,
 • tryb postępowania reklamacyjnego
 • warunki gwarancji na Produkty,

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24);

Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika karty rejestracyjnej na stronie internetowej FUNDACJI 4 KROKI;

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.4kroki.org;

Sklep Internetowy FUNDACJI 4 KROKI – sklep prowadzony w ramach Serwisu internetowego dostępny pod adresem www.4kroki.org,

Umowa Sprzedaży – umowa, w ramach której FUNDACJA 4 KROKI zobowiązuje się sprzedać a Użytkownik kupić Produkty za cenę wskazaną w Zamówieniu i na warunkach opisanych w Regulaminie;.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;.

Zamówienie – prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz Zamówienia, zawierający oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające cenę, rodzaj i liczbę Produktów.

II. Postanowienia Ogólne

Sklep Internetowy FUNDACJI 4 KROKI działa pod adresem www.4kroki.org i jest prowadzony przez FUNDACJĘ 4 KROKI z siedzibą: ul. Andrzeja Struga 28 lok. 3 90-513  Łódź, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722564, NIP: 521-358-95-22, Regon: 369690898

Sklep Internetowy FUNDACJI 4 KROKI prowadzi sprzedaż Produktów na podstawie Umowy Sprzedaży, której integralną część stanowi Regulamin.

Cena Produktu określona jest w Opisie Produktu.

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego od FUNDACJI 4 KROKI potwierdzenia realizacji Zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. Potwierdzenie jest wysyłane przez Sklep Internetowy FUNDACJI 4 KROKI po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym FUNDACJI 4 KROKI.

III. Przyjmowanie i Realizacja Zamówień

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Użytkownik składa Zamówienie w Sklepie Internetowym FUNDACJI 4 KROKI. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66Kodeksu Cywilnego.

Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość dokonania wstępnej selekcji Produktów, którymi jest zainteresowany przy użyciu Koszyka. Do momentu złożenia Zamówienia Użytkownik ma możliwość usuwania albo dodawania Produktów lub zmiany ilości zamawianych Produktów.

Składanie Zamówień możliwe jest 24 h/dobę, za wyłączeniem czasu w którym realizowane są czynności serwisowe lub aktualizacyjne.

Złożenie Zamówienia jest możliwe po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

Zamówienia są składane na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej FUNDACJI 4 KROKI.

W terminie 48 godzin od daty złożenia Zamówienia Kupujący otrzyma na adres e-mail wskazany w Zamówieniu odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji albo informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z uzasadnieniem.

Złożone Zamówienia mogą być każdorazowo potwierdzane telefonicznie przez FUNDACJĘ 4 KROKI.

Kupujący może uzyskać informacje na temat realizacji Umowy Sprzedaży pod numerem telefonu +48691519197 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: krok1@4kroki.org

IV. Zmiana lub Anulowanie Zamówienia

Zmiana lub anulowanie Zamówienia możliwe jest w terminie 48 godzin od daty złożenia Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z FUNDACJĄ 4 KROKI pod numerem telefonu +48691519197, chyba że Zamówienie zostało już uprzednio przekazane do realizacji. Zamówienie uważa się za przekazane do realizacji po wysłaniu przez FUNDACJĘ 4 KROKI potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres mailowy wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

O udanym anulowaniu albo odmowie anulowania Zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem na adres podany w Zamówieniu.

FUNDACJA 4 KROKI zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji, bądź anulowania potwierdzonego uprzednio Zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym lub w przypadku niezgodności danych zawartych w Zamówieniu z informacjami uzyskanymi od Kupującego w trakcie ww. weryfikacji.

V. Ceny Produktów

Ceny Produktów określone są w Opisie Produktu.

Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN).

Ceny Produktów nie zawierają kosztów związanych z Dostawą.

FUNDACJA 4 KROKI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Produktów bez konieczności uprzedniego ogłoszenia.

Ceną Produktu wiążącą dla FUNDACJI 4 KROKI i Kupującego jest cena wskazana w odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

Każde Zamówienie jest realizowane zgodnie z cenami obowiązującymi w dacie złożenia takiego Zamówienia. Ponowne złożenie Zamówienia po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji, bądź po anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika lub FUNDACJI 4 KROKI jest traktowane jako nowe Zamówienie i jest realizowane zgodnie z cenami Produktów aktualnymi na dzień złożenia nowego Zamówienia.

VI. Warunki Dostawy

Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Przewoźników współpracujących z Allekurier.pl  zgodnie z warunkami usług obowiązującymi Przewoźnika. Szczegóły warunków Dostawy są dostępne na stronie internetowej http://www.allekurier.pl

Wysyłka towarów za granicę ustalana jest indywidualnie, po przesłaniu przez Kupującego zapytania mailem na adres krok1@4kroki.org

Kupujący potwierdza prawidłowe wykonanie Dostawy poprzez podpisanie Dowodu Dostawy.

Kupujący przed podpisaniem Dowodu Dostawy  zobowiązany jest zbadać w obecności Przewoźnika przesyłkę – jej stan, całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność ze specyfikacją ustaloną w Umowie Sprzedaży oraz sprawdzić poprawność faktury wystawionej przez FUNDACJĘ 4 KROKI.

W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią Umowy Sprzedaży lub fakturą  a dostarczonymi Produktami, Kupujący niezwłocznie poinformuje FUNDACJĘ 4 KROKI drogą mailową wysyłając wiadomość o istniejącej rozbieżności na adres krok1@4kroki.org

Z chwilą podpisania Dowodu Dostawy ryzyko związane z posiadaniem i używaniem Produktów przechodzi na Kupującego, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów.

Faktura  wystawiana jest do każdej przesyłki zawierającej Produkty i wysyłana mailem w momencie wysłania przesyłki zawierającej Produkty przez FUNDACJĘ 4 KROKI. Kupujący wyraża niniejszym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w postaci elektronicznej w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

VII. Formy Płatności

Kupujący może dokonać zapłaty w jednej z poniżej określonych form płatności:

 • płatność elektroniczna obsługiwana przez system płatności Blue Media
 • karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • za pobraniem (zapłata przy odbiorze przesyłki)

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

FUNDACJA 4 KROKI zastrzega sobie prawo do zawieszenia uprawnienia Kupującego do dokonania zapłaty „za pobraniem” jeżeli Kupujący nie odbierze dwóch kolejno wysłanych przesyłek zawierających Produkty płatne „za pobraniem”. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać płatności „za pobraniem” po złożeniu i odebraniu kolejnej przesyłki przy wykorzystaniu innej formy płatności.

VIII. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ul. A. Struga 28 lok. 3, 90-513 Łódź. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej sklepu: https://www.4kroki.org/wp-content/uploads/2018/10/FORMULARZ-ZWROTU-TOWARU_4_KROKI.pdf

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest do zwrotu wszystkich Produktów nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot ceny zapłaconej przez Konsumenta w wykonaniu Umowy Sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez FUNDACJĘ 4 KROKI oświadczenia o odstąpieniu. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach czynności zwykłego zarządu. W przeciwnym wypadku Konsument zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez FUNDACJĘ 4 KROKI w celu przywrócenia Produktów do stanu poprzedniego. Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie zwracanych Produktów do momentu ich otrzymania przez FUNDACJĘ 4 KROKI.

Zwracane Produkty powinny zostać wysłane na adres:
ul. A. Struga 28 lok. 3, 90-513 Łódź. Koszt odesłania Produktów do FUNDACJI 4 KROKI ponosi Konsument.

W przypadku ujawnienia i przedstawienia FUNDACJI 4 KROKI niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejącej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, na zasadach określonych w § 10 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2002r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) Konsument może żądać doprowadzenia takiego Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy.

Jeżeli naprawa Produktu lub wymiana Produktu na nowy byłaby niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów albo gdyby FUNDACJA 4 KROKI nie zdołała uczynić zadość tym żądaniom w odpowiednim czasie, albo gdy wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, wówczas Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Jednakże Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada jest nieistotna.

W szczególności nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z Produktami zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego FUNDACJI 4 KROKI, jeśli różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Użytkownika.

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty Dostawy, pod warunkiem, iż powiadomi FUNDACJĘ 4 KROKI o wadzie Produktu najpóźniej w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane drogą mailową na adres krok4@4kroki.org lub pisemną na adres: ul. A. Struga 28 lok. 3, 90-513 Łódź.

Reklamacja powinna zawierać dane Konsumenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania), datę i numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i propozycję dotyczącą sposobu jej załatwienia. Przykładowy formularz reklamacji znajduje się na stronie sklepu FUNDACJI 4 KROKI pod adresem: https://www.4kroki.org/wp-content/uploads/2018/10/FORMULARZ-REKLAMACJI-TOWARU_4_KROKI.pdf

Konsument powinien dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację.

FUNDACJA 4 KROKI jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli FUNDACJA 4 KROKI nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, uważa się, że uznała reklamację.

W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, FUNDACJA 4 KROKI przekazuje konsumentowi oświadczenie o:

 1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Odrzucając reklamację FUNDACJA 4 KROKI będzie obowiązana do zajęcia stanowiska w sprawie skorzystania z pozasądowego rozwiązywania zaistniałego sporu. Jeżeli FUNDACJA 4 KROKI nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich właściwy dla spółki FUNDACJA 4 KROKI to:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

IX. Gwarancja

Naprawy gwarancyjne realizowane są przez FUNDACJĘ 4 KROKI na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta z tytułu roszczeń wynikających z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm) wynikających z niezgodności towaru z umową.

Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

 • wad fabrycznych Produktu,
 • uszkodzeń mechanicznych Produktu powstałych w trakcie transportu Produktu do Kupującego
 • niezgodności Produktu z treścią Umowy Sprzedaży

Zwanych dalej łącznie „Wadami”.

W przypadku stwierdzenia Wady Kupujący powinien odesłać na swój koszt Produkt na adres: ul. A.Struga 28 lok. 3, 90-513 Łódź.

Do odsyłanego Produktu należy dołączyć fakturę oraz formularz reklamacji dostępny pod adresem: https://www.4kroki.org/wp-content/uploads/2018/10/FORMULARZ-REKLAMACJI-TOWARU_4_KROKI.pdf

Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt Kupującego.

Ryzyko uszkodzenia zwracanego Produktu podczas transportu ponosi reklamujący.

Okres gwarancji udzielanej przez FUNDACJĘ 4 KROKI wynosi 2 lata i biegnie od daty zakupu wskazanej na fakturze VAT.

Ujawnione w okresie gwarancji Wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Produktu wraz dokumentami, które zgodnie z Regulaminem są wymagane do złożenia reklamacji. W przypadku konieczności uzyskania opinii producenta z siedzibą za granicą, termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o dodatkowe 30 dni, o czym FUNDACJA 4 KROKI niezwłocznie poinformuje Kupującego.

Wymienione lub naprawione Produkty będą odesłane na koszt FUNDACJI 4 KROKI przesyłką pocztową lub kurierską na adres Kupującego wskazany w formularzu reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz niekompletnej przesyłki będą rozpatrywane tylko wówczas, jeżeli w Dowodzie Dostawy zostanie zawarty opis uszkodzenia Produktu potwierdzony przez Przewoźnika.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Produktu z winy Kupującego wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

X. Przekazywanie darowizn

 1. Przekazywanie darowizn online na rzecz działań statutowych FUNDACJI 4 KROKI jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności Blue Media
 2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  – przelewu elektronicznego;
  – karty płatniczej.
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci-bluecash.pdf

 XI. Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest FUNDACJA 4 KROKI z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Struga 28 lok 3 90-513.

FUNDACJA 4 KROKI otrzymuje Dane Osobowe Użytkownika w wyniku Rejestracji Użytkownika, złożenia przez Użytkownika Zamówienia oraz złożenia zamówienia na usługę newslettera.

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez FUNDACJĘ 4 KROKI, które wymagają podania danych osobowych.

FUNDACJA 4 KROKI przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów zamówionych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym Fundacji 4 Kroki, jak również, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na zamówienie usługi newslettera, w celu świadczenia usługi newslettera.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Użytkownika na stronie: https://www.4kroki.org/moje-konto/ oraz poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie pisemnie pod adresem: FUNDACJA 4 KROKI z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Struga 28 lok 3 90-513 lub telefoniczne pod numerem:.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronie internetowej FUNDACJI 4 KROKI w zakładce Polityka Prywatności www.4kroki.org/polityka-prywatnosci/

XII. Newsletter

 1. Newsletter FUNDACJI 4 KROKI jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.4kroki.org/ oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link ,,Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.
 4. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również z FUNDACJĄ 4 KROKI.
 5. Dane Użytkownika zostaną usunięte z listy subskrybentów newslettera, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

XIII. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania

Odpowiedzialność Kupującego oraz FUNDACJI 4 KROKI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ograniczona jest do wartości szkody rzeczywistej.

FUNDACJA 4 KROKI odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem za niezgodność z Umową Sprzedaży zakupionego Produktu w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Niniejszym wyłączona zostaje odpowiedzialność FUNDACJI 4 KROKI wobec Kupującego nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

XIV. Prawa Autorskie

 1. Zawartość Serwisu jest własnością FUNDACJI 4 KROKI. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Serwisie zastrzeżone są na rzecz FUNDACJI 4 KROKI lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
 3. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody FUNDACJI 4 KROKI. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody FUNDACJI 4 KROKI.

XV. Odpowiedzialność za treść

 1. FUNDACJA 4 KROKI dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne FUNDACJA 4 KROKI nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.
 3. FUNDACJA 4 KROKI jest odpowiedzialna jedynie za treści zamieszczone na Serwisie.
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady FUNDACJA 4 KROKI przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 5. FUNDACJA 4 KROKI zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacja, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.
 6. Na Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. FUNDACJA 4 KROKI nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

XVI. Zmiana regulaminu

FUNDACJI 4 KROKI zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.