0
Twój koszyk

Statut Fundacji 4 KROKI

STATUT FUNDACJI 4 KROKI
(z dnia 26 września 2022 roku)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nazwa Fundacji

 1. FUNDACJA 4 KROKI, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorów: Beatę
  Moczkowską, Izabelę Nowaczyk i Aleksandrę Szyller aktem notarialnym Repertorium A
  Nr 7673/2017 sporządzonym przez notariusza Maję Ziółkowską w Kancelarii Notarialnej
  w Łodzi w dniu 20. grudnia 2017 wraz ze zmianą wprowadzoną aktem notarialnym
  Repertorium A Nr 1158/2018 sporządzonym przez notariusza Izabelę Jankowską –
  Kmieć w Kancelarii Notarialnej w Łodzi w dniu 14. lutego 2018. Fundacja działa na
  podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.
  U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z
  2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może używać nazwy skróconej FUNDACJA 4 KROKI oraz wyróżniającego ją
  znaku graficznego.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedziba oraz teren działania Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza
  granicami Rzeczpospoitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki
  organizacyjne w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek, fundacji,
  stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
 5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
  celu działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym
  zakresie przepisami
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych

§ 3
Czas trwania Fundacji

Fundację powołano na czas nieokreślony.
§ 4

Organ nadzorujący Fundację

Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent Miasta Łodzi.

§ 5
Odznaczenia

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery, certyfikaty, dyplomy oraz
inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6
Cele działania Fundacji

Celem fundacji jest kształtowanie empatycznej postawy opartej na wzajemnym szacunku i
zrozumieniu, jak również kształtowanie kultury rozwiązywania konfliktów uwzględniającej
potrzeby wszystkich stron.

 1. Szerzenie idei Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication,
  w skrócie NVC) wg dr Marshalla Rosenberga jako filozofii życia.
 2. Rozpowszechnianie innowacyjnych form rozwiązywania konfliktów, jakimi są
  mediacje wg idei Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication,
  w skrócie NVC) oraz Kręgi Naprawcze (ang. Restorative Circle).
 3. Propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej (ang. Restorative Justice, w skrócie RJ)
  jako alternatywy dla systemu sprawiedliwości karnej.
 4. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, w tym przemocy słownej w życiu osobistym, zawodowym i publicznym.
 5. Celami Fundacji są również:
 6. a)pomoc społeczna w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 7. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 8. działalność charytatywna i dobroczynność,
 9. ochrona i promocja zdrowia,
 10. wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
 11. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka,
 12. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 13. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 14. działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
 15. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 16. działalnosć na rzecz kombatantów, weteranów i osób represjonowanych,
 17. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 18. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 20. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
 21. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 23. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 24. wspieranie wolnotariatu,
 25. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 26. kultura fizyczna i sport,
 27. turystyka i krajoznawstwo,
 28. ekologia, ochrona środowiska i zwierząt.

§ 7

Formy realizacji celów Fundacji

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
  a) udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez,
  b) organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń opartych na idei NVC,
  c) prowadzenie kampanii edukacyjnych i społecznych mających na celu pogłębienie
  świadomości ludzi,
  d) działalność oświatową i edukacyjną,
  e) działalność wydawniczą,
  f) działalność naukową i badawczą,
  g) działalność promocyjną i informacyjną,
  h) działalność sportową i kulturalną,
  i) działalność stypendialną,
  j) działanie na rzecz dzieci, młodzieży, kobiet oraz grup marginalizowanych.
  k) działanie na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej,
  l) działanie na rzecz pogłębienia wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów i
  trenerów,
  m) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami,
  partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację
  programów,
  n) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej,
  o) konsultacje, udzielanie informacji, coaching i doradztwo,
  p) promowanie społecznie zaangażowanego biznesu,
  q) promowanie i organizacja wolnotariatu,
  r) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu,
  s) prowadzenie mediacji w oparciu o NVC i Kręgi Naprawcze,
  t) promowanie społecznie zaangażowanego biznesu,
  u) ochronę i promocja zdrowia,
  v) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną,
  podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.
 2. Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 złotych (dwa tysiące
złotych), z czego 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność
gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 5. działalności gospodarczej,
 6. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
 7. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
  użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
  donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
  prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
  przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
  składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
  przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację
  przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych

§ 11

Prowadzenie działalności gospodarczej

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
  w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
  statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalnosć gospodarczą w.in. w zakresie:
  18.12.Z Pozostałe drukowanie
  18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
  32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
  32.40.Z Produkcja gier i zabawek

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
58.11.Z Wydawanie książek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

§ 12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI

§ 13

 1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach
  tego organu.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. Na czele Zarządu stoi Prezes.
 2. Fundatorzy, działając w drodze uchwały, powołują pierwszy skład Zarządu. Uchwała
  zapada jednomyślnie. Do podjęcia uchwały wymagany jest udział wszystkich
  Fundatorów.
 3. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji.
  b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
  przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.
d) [wykreślono]

 1. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji z powodu:
  a) dokonania istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu Fundacji,
  b) dokonania istotnych zaniedbań w prowadzeniu spraw Fundacji,
  c) działania na szkodę Fundacji.
 2. Odwoływania i powoływania członków Zarządu Fundacji dokonują jednomyślnie
  Fundatorzy.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
  Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
  organów,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją
  oraz likwidacja Fundacji.
  h) podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia oddziałów, zakładów, filii, jednostek
  terenowych i innych jednostek organizacyjnych w kraju i zagranicą
  i) podejmowanie decyzji w sprawie ustanowienia odznak, medali honorowych, orderów
  oraz innych odznaczeń i o przyznaniu ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami,
  osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
  osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
 4. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 5. [wykreślono]
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
  należących do zadań Fundacji.
 7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  na kwartał.
 8. Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie nie będącej
  członkiem Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz
  merytorycznego zatwierdzania dokumentów.
 9. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie niebędącej członkiem Zarządu w drodze
  uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.

§ 16
Sposób Reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 2. [wykreślono]

§17
Zmiana Statutu

 1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Strona 7 z 7

 1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
  ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 18

Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
  celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
  zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
  zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 19
Likwidacja Fundacji

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
  uchwały
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz
  organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
  mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
  o zbliżonych celach.

§ 20
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
  ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Łodzi.
 3. Łódź, 26 września 2022